REGULAMIN KONSULTACJI ONLINE

1.1 Usługę Konsultacji Online można zakupić na Stronie Internetowej pod adresem magdalenakopenhagen.pl prowadzonej przez Magdalenę Kopenhagen prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kopenhagen Academy, z siedzibą w Warszawie 00-382, ul. Solec 81B lok. 49ANIP: 6482592805, REGON: 386780912, z którą można skontaktować się korespondencyjnie lub pisząc na adres: kontakt@magdalenakopenhagen.pl

1.2 Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy i Klienta związane z umową o świadczenie usługi Konsultacji Online zawieranej za pośrednictwem Strony Internetowej prowadzonej pod adresem www.magdalenakopenhagen.pl, w tym zasady i tryb wykonywania przez Klienta będącego Konsumentem prawa odstąpienia od umowy, a także zasady reklamacji.

 1. DEFINICJE

2.1 Ilekroć w treści Regulaminu użyto któregoś z poniżej zdefiniowanych wyrażeń, należy je rozumieć w sposób określony poniżej:

2.1.1. Klient– użytkownik Strony Internetowej, posiadający status Konsumenta lub przedsiębiorcy;

2.1.2. Konsument– Klient, który jest osobą fizyczną, korzystający ze Strony Internetowej, w szczególności zawierający Umowę o świadczenie usług Konsultacji Online w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Cywilnego);

2.1.3. RegulaminKonsultacji Online – niniejszy regulamin;

2.1.4. Strona Internetowa – platforma teleinformatyczna prowadzona pod adresem magdalenakopenhagen.pl przez Usługodawcę, będąca środkiem do porozumiewania się na odległość, umożliwiająca Klientom zapoznanie się z ofertą i zawieranie Umów o świadczenie usług Konsultacji Online i na zasadach opisanych w Regulaminie;

2.1.5. Usługodawca– Magdalena Kopenhagen prowadząca działalność gospodarczą pod Kopenhagen Academy, z siedzibą w Warszawie 00-382, ul. Solec 81B lok. 49ANIP: 6482592805, REGON: 386780912

2.1.6. Umowa o świadczenie usług Konsultacji Online – odpłatna usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną w formie konsultacji psychologicznej, za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie, będąca przedmiotem Umowy o świadczenie usługi Konsultacji Online między Klientem a Usługodawcą;

2.1.7. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie usług Konsultacji Online na zasadach opisanych w Regulaminie.

 1. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

3.1. Do złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu e-mail.

3.2. Usługodawca świadczenia Konsultacji Online wolnych od wad.

3.3. Opis warunków Konsultacji Online wraz z ceną jest zamieszczony na Stronie Internetowej. Informacje te stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, nie zaś ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Składając Zamówienie Klient składa Usługodawcy ofertę zawarcia umowy o świadczenie usługi Konsultacji Online.

3.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do bieżącej zmiany ceny Konsultacji Online, organizowania i  odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzenia w nich zmian. Powyższe zmiany pozostaną jednak bez wpływu na treść Zamówień złożonych przez Klientów przed dokonaniem zmian.

3.5. Klient składający Zamówienie dokonuje wyboru ilości i terminów Konsultacji Online.

3.6. Umowa o świadczenie usług Konsultacji Online zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Konsumenta wiadomości e-mail o przyjęciu oferty przez Usługodawcę. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Usługodawcy.

3.7. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia dostępności terminów Konsultacji Online prezentowanych na Stronie Internetowej. W przypadku stwierdzenia niedostępności wybranego przez Klienta terminu Konsultacji Online objętego Zamówieniem, Usługodawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i zaproponuje inny termin przeprowadzenia Konsultacji Online. W przypadku gdy Klient i Usługodawca nie ustalą wspólnie innego terminu przeprowadzenia Konsultacji Online, Usługodawca niezwłocznie zwróci Konsumentowi całą uiszczoną przez niego cenę.

3.8. Usługodawca może oferować Klientom rabaty lub inne formy obniżenia ceny Konsultacji Online udostępniając Klientom kody rabatowe. Warunki korzystania z kodów rabatowych, w szczególności wysokość rabatu, terminy których rabat dotyczy, okres ważności kodu rabatowego, Usługodawca udostępnia Klientom wraz z kodem rabatowym. Klient, który chce skorzystać z kodu rabatowego powinien podczas składania Zamówienia wpisać kod rabatowy w przeznaczone do tego pole na formularzu Zamówienia.

 1. PŁATNOŚĆ

4.1 Usługodawca umożliwia Klientom dokonywanie zapłaty za zamówienie przelewem tradycyjnym na konto Kopenhagen Academy.

4.2 Odwoływanie spotkań i odpłatność za nieobecności.

 1. W razie rezygnacji z umówionej wizyty należy ją odwołać najpóźniej na 24 godziny przed jej rozpoczęciem. Każda nieodwołana wizyta będzie uznana za wizytę zrealizowaną.
 2. Odwołanie sesji poniżej 72 godzin skutkuje koniecznością poniesienia za nią 50% opłaty
 3. Odwołanie sesji poniżej poniżej 24 godzin skutkuje koniecznością poniesienia za nią 100% opłaty.
 4. Zaplanowane spotkania są odpłatne w ramach dostępności terapeuty także w wypadku nieobecności pacjenta, poza wymienionymi poniżej wyjątkami.
 5. Sesje, które nie odbywają się z powodu nieobecności terapeuty lub odwołania wizyty przez terapeutę nie wymagają opłacenia.
 6. W wypadku chęci odwołania terminu spotkania psychoterapeutycznego lub hipnozy informacja na ten temat musi być przekazana w godzinach pracy Kopenhagen Academy.
 7. Odwołanie terminu sesji psychoterapeutycznej w czasie krótszym niż 24 godziny, lub niestawienie się na spotkanie bez informacji na ten temat, wiąże się z pełną odpłatnością za dane spotkanie, co wynika z konieczności zarezerwowania czasu terapeuty.
 8. Odwołanie terminu sesji psychoterapeutycznej według powyższych zasad jest odpłatne niezależne od wydarzeń losowych takich jak np. nagłe zachorowanie, kwarantanna, trudności z dojazdem czy sprawy rodzinne.  

Opłata przed sesją jest warunkiem rozpoczęcia danej sesji.

*Przed złożeniem zamówienia proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. W razie potrzeby wystawienia faktury Vat, proszę przesłanie danych podczas składania zamówienia.

 1. SPOSÓB ŚWIADCZENIA USŁUGI

5.1 Po opłaceniu Zamówienia i potwierdzeniu przez Usługodawcę zawarcia Umowy o świadczenie usługi Konsultacji Online Klient otrzyma wiadomość elektroniczną na podany przez niego adres e-mail, w której będzie znajdowała się instrukcja połączenia się w wybranym terminie z Usługodawcą telefonicznie lub za pośrednictwem aplikacji Skype lub Zoom. W przypadku podania błędnego adresu e-mail, Usługodawca będzie kontaktował się z Klientem na podany numer telefonu.

5.2 Usługodawca będzie w gotowości do świadczenia na rzecz Klienta Konsultacji Online w terminie wynikającym z Zamówienia.

 1. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Klientowi będącemu Konsumentem, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.5., na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Po tym terminie uprawnienie wygasa.

6.2. W celu odstąpienia od Umowy o świadczenie usług Konsultacji Online, Konsument zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Termin do złożenia oświadczenia jest zachowany jeżeli Konsument wyśle Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu przed upływem wskazanego terminu.

6.3. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Konsultacji Online, zwróci Konsumentowi uiszczoną cenę.

6.4. Usługodawca dokona zwrotu płatności z użyciem takiej samej metody płatności, jaką wybrał Konsument uiszczając cenę, chyba że Konsument wyrazi zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób. Konsument nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem płatności.

6.5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt. 1 – 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w przypadku umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

6.6. Klient jest informowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy przed rozpoczęciem świadczenia usługi Konsultacji Online.

 1. REKLAMACJE PRODUKTÓW (RĘKOJMIA I GWARANCJA)

7.1. W przypadku stwierdzenia wad Konsultacji Online Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi.

7.2. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi za jakość oferowanych usług i rozpatruje reklamacje na podstawie obowiązujących przepisów o rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego.

7.3. Celem przyśpieszenia rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego prosimy o zawarcie w jego treści:

7.3.1. danych Klienta,

7.3.2. numeru Zamówienia,

7.3.3. opisu wady usługi,

7.3.4. wskazanie, czy reklamacja ma być rozpatrzona na podstawie rękojmi czy gwarancji,

7.3.5. wskazanie żądanego sposobu załatwienia reklamacji (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, zwrot gotówki).

7.4. Usługodawca powiadomi Klienta o rozpatrzeniu reklamacji złożonej z tytułu rękojmi niezwłocznie, a w przypadku, gdy reklamację złożył Konsument – nie później niż w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, chyba, że krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

7.5. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatnie informacje o przysługujących mu uprawnieniach oraz w zakresie sporu pomiędzy nim a Usługodawcą m.in. zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów, organizacji konsumenckiej np. Federacji Konsumentów, organizacji społecznej lub jednego z Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, które prowadzą mediacje i przy których działają Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie. Informacje w zakresie praw przysługujących konsumentom znajdują się także na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w szczególności pod adresem:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

7.6. Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: , zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE

8.1. W przypadku zawierania przez Klienta Umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną do prawidłowego korzystania z Usług i Produktów wymagane są:

8.1.1. stały dostęp do Internetu;

8.1.2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6 lub zainstalowane oprogramowanie Skype;

8.1.3. aktywna obsługa cookies;

8.1.4. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty aktywny adres e-mail

 1. OCHRONA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Zagadnienia dotyczące danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności , która stanowi integralną część Regulaminu.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Klient nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji, czy udzielenia innych gwarancji finansowych Usługodawcy.

10.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i/lub Załączników do Regulaminu z ważnej przyczyny, takiej jak:

10.2.1. konieczność dostosowania treści Regulaminu do przepisów prawa mających wpływ na treść Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania treści Regulaminu celem zachowania jego zgodności z obowiązującymi przepisami;

10.2.2. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, postanowień, orzeczeń interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

10.2.3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego;

10.2.4. zmiana wymagać technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

10.2.5. niezbędność usunięcia nieścisłości, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;

10.2.6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów e-mail elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;

10.2.7. przeciwdziałanie nadużyciom;

10.2.8. poprawa obsługi Klientów;

10.2.9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

10.3. Zmiany dokonywane na podstawie pkt 10.2. nie będą naruszały praw nabytych Klientów. Usługodawca będzie informował Klientów o każdorazowej zmianie treści Regulaminu, poprzez publikację nowej wersji regulaminu na Stronie Internetowej.

10.4. Treść zmienionego Regulaminu wiąże Klientów, w terminie 14 dni od dnia poinformowania ich o zmianach dokonanych w treści Regulaminu.

10.5. Zmiana treści Regulaminu pozostanie wpływu na Zamówienia złożone przed wprowadzoną zmianą.

10.6. Treść Regulaminu jest udostępniona do nieodpłatnego pobrania i zapisania przez Użytkowników i Klientów.